TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

SYSTRONICS 2019


3-5 เมษายน 2562 / 3-5 April 2019
ภาพการเยี่ยมชม TKH Experience Center  ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด นำโดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู ผู้บริหาร, ลูกค้าและพนักงาน 11 ท่าน เข้าเยี่ยมชม TKH Experience Center  ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกลุ่มบริษัท TKH Group และได้เข้าฝึกอบรมระบบซอฟต์แวร์การจัดการระบบกล้องวงจรปิดขั้นสูง ณ บริษัท Siqura (สำนักงานใหญ่) เมือง Gouda ประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัท VDG Security B.V. (สำนักงานใหญ่) เพื่อนำกลับไปพัฒนาและบริการลูกค้าในอนาคตต่อไป


20 มีนาคม 2562 / 20 March 2019
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับ คณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 14 ในกิจกรรมสาธารณกุศล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ และประธานในพิธี นําคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 14 ร่วมกับหน่วยมิตรประชา กองบิน 41 จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งทำการมอบอุปกรณ์กีฬา รวมถึงทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบวาก นอกจากนั้น กองบิน 41 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 41 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริการตัดผม จากแผนกสวัสดิการ กองบิน 41 ให้บริการประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตที่ 4 จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านสบวาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


15 มีนาคม 2562 / 15 March 2019
ภาพ Mr. Derek Richardson จากประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) เทรนนิ่งสินค้ายี่ห้อ Hanwell

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Derek Richardson ตำแหน่ง International Sales Director จากบริษัท Hanwell Solutions Limited เมืองลอนดอน (London) ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดและระบบบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ คุณภาพสูงระดับโลก ภายใต้ยี่ห้อ "Hanwell" โดยมีการเทรนนิ่งทฤษฎีและการใช้งานสินค้า ให้แก่ฝ่ายขายของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด รวมถึงทดสอบสินค้า ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และราคาขายอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า


14 มีนาคม 2562 / 14 March 2019
ภาพ Mr. Adam Švestka และ Mr. Ing. Jan Kova จากประเทศสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) เทรนนิ่งสินค้ายี่ห้อ Workswell

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Adam Švestka ผู้ก่อตั้งและ CEO และ Mr. Ing. Jan Kova ผู้ออกแบบสินค้าจาก บริษัท Workswell S.R.O. เมืองปราก (Prague) ประเทศสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตกล้องภาพความร้อน (Thermal Camera) คุณภาพสูงระดับโลก ภายใต้ยี่ห้อ " Workswell" โดยมีการเทรนนิ่งทฤษฎีและการใช้งานสินค้าให้แก่ฝ่ายขายของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง รวมถึงทดสอบสินค้า ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง


13 มีนาคม 2562 / 13 March 2019
ภาพจากงานสัมมนาในหัวข้อ "แนวทางการออกแบบและกระบวนการการวินิจฉัยเพื่อ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโรงงานเป็นระบบ SMART FACTORY"

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขายส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "แนวทางการออกแบบและกระบวนการการวินิจฉัยเพื่อ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโรงงานเป็นระบบ SMART FACTORY" เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
โดยหัวข้อสัมมนามุ่งเน้นการออกแบบและกระบวนการการวินิจฉัย เพื่อปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานเข้าสู่ระบบ Smart Factory อย่างเต็มตัว เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วยหัวข้อบรรยายที่มีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ของกล้องภาพความร้อน (Thermal Camera) ที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงานแบบ Smart Factory มีการใช้กล้องภาพความร้อน (Thermal Camera) ทดแทนเซนเซอร์แบบเก่าที่ไม่ตอบสนองต่อระบบ Smart Factory และไม่สามารถที่จะตรวจวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการประมวลผล และการประเมินความเสี่ยงความเสียหายต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ปัจจุบันระบบเก่าที่เป็นแบบ Analog จะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแบบ Digital หรือระบบ Smart Factory ทั้งหมด ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีความแม่นยำ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ทั้งในระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งเหตุ แจ้งเตือน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ลดปัญหาและสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า จึงเป็นเหตุผลหลักของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 ท่าน และช่วงพักเบรค ยังมีการเล่นเกมส์เพื่อตอบคำถามแจกของที่ระลึกกันอีกมากมายค่ะ

ทางบริษัทฯ มีการเก็บภาพบรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ


12 มีนาคม 2562 / 12 March 2019
ภาพ Mr. Adam Švestka และ Mr. Ing. Jan Kova จากประเทศสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) เทรนนิ่งสินค้ายี่ห้อ Workswell

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Adam Švestka ผู้ก่อตั้งและ CEO และ Mr. Ing. Jan Kova ผู้ออกแบบสินค้าจาก บริษัท Workswell S.R.O. เมืองปราก (Prague) ประเทศสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตกล้องภาพความร้อน (Thermal Camera) คุณภาพสูงระดับโลก ภายใต้ยี่ห้อ " Workswell" โดยมีการเทรนนิ่งสินค้ากลุ่ม UAV ให้กับทีมงาน DroneProworks บริษัท ซิสทรอนิกส์จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ


11 มีนาคม 2562 / 11 March 2019
ภาพ Mr. Adam Švestka และ Mr. Ing. Jan Kova จากประเทศสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) เข้าเยี่ยมลูกค้า

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขายส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า SIQURA อย่างเป็นทางการ (SIQURA Authorized Distributor) ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมจากสินค้า SIQURA โดย Mr. Anthony Tan ตำแหน่ง Area Manager มามอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน


5 มีนาคม 2562 / 5 March 2019
รางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ปี 2018 สินค้า SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขายส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า SIQURA อย่างเป็นทางการ (SIQURA Authorized Distributor) ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมจากสินค้า SIQURA โดย Mr. Anthony Tan ตำแหน่ง Area Manager มามอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน


26-28 กุมภาพันธ์ 2562 / 26-28 February 2019
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 10"

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 10" ณ โรงแรม เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 29 ท่าน และวันสุดท้ายเป็นการสอบ หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจค่ะ


23 กุมภาพันธ์ 2562 / 23 February 2019
ภาพงานทำบุญบริษัทประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการไหว้ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีพนักงาน และผู้บริหารเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11 February 2019
ภาพจากงาน Faculty of Engineering Industrial Day 2019 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยคุณจักรกฤษณ์ อุปยโส (ผู้จัดการส่วนงานเครื่องมือวัด) ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมในงาน Faculty of Engineering Industrial Day 2019 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเพื่อแสดงความขอบคุณที่บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัดได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา 


7 กุมภาพันธ์ 2562 / 7 February 2019
ภาพการสนับสนุนทีมฟุตบอล เพชราวุธอะคาเดมี่

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน มูลค่า 50,000 บาท ให้กับทีมฟุตบอล เพชราวุธอะคาเดมี่ เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักเตะอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในท้องถิ่น สนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด


7-8 กุมภาพันธ์ 2562 / 7-8 February 2019
ภาพงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์CBM Day ครั้งที่ 12 "Beyond Expectation" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์CBM Day ครั้งที่ 12 "Beyond Expectation" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี โดยได้นำสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำอาทิเช่น ยี่ห้อสินค้า FLUKE, METREL, SEAWARD, VOLTH, MULTI, HANWELL และCorDEX เข้าร่วมแสดงในงานนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 ท่าน ซึ่งบูธของทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจอย่างสูงจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน และในช่วงพักเบรคทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแจกรางวัลให้กับลูกค้าอีกมากมายค่ะ


4 กุมภาพันธ์ 2562 / 4 February 2019
ภาพพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณจักรกฤษณ์ อุปยโส (ผู้จัดการส่วนงานเครื่องมือวัด) ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยทางบริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนและเครื่องมือวัด ยี่ห้อ VOLTH มูลค่ารวม 217,200 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ KMUTT Formula Student ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งได้พัฒนาโครงการ จนสามารถออกไปแข่งในระดับนานาชาติมาแล้ว

30 มกราคม 2562 / 30 January 2019
ภาพ Mr. Alex Wong จากประเทศอังกฤษ เทรนนิ่งสินค้าในยี่ห้อ CorDEX

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Alex Wong ตำแหน่ง  Sales Manager จาก CorDEX Instruments Ltd. ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ผลิต เครื่องมือวัดสําหรับพื้นที่ไวต่อการเกิดไฟไหม้และระเบิด ภายใต้ยี่ห้อ "CorDEX" โดยมีการเทรนนิ่งทฤษฎีและการใช้งานสินค้ายี่ห้อ CorDEX รุ่นใหม่ ได้แก่ ToughPix DIGITHERM ให้แก่ฝ่ายขายของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด รวมถึงทดสอบสินค้า ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และราคาขายอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า25-27 มกราคม 2562 / 25-27 January 2019
รวมภาพจากกิจกรรม นำเที่ยวบริษัทประจำปี กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี โดยกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อนและเป็นการเพิ่มความสามัคคีในการทำงาน โดยบริษัทฯกำหนดจัดท่องเที่ยวประจำปี วันที่ 25-27 มกราคม 2562 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพนักงานรวมเดินทาง จำนวน 79 คน เริ่มจากไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดพระแก้ว ช่วงเย็นของวันแรกรับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญสุดหรู เจ้าพระยาครูยส์ จากนั้นเดินทางไปเที่ยวยังมหานคร สกายวอล์ค เพื่อขึ้นชมวิวของกรุงเทพฯ 360 องศา, ICON SIAM แหล่งช็อปปิ้งและแลนมาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และในช่วงเย็นจัดงานเลี้ยง มีกิจกรรมการประกวดแต่งกายในคอนเซ็ป "อาชีพในฝัน" และแบ่งทีมเพื่อเล่นเกมส์ ชิงรางวัลใหญ่ แล้วปีหน้า พบกันใหม่นะคะ


23 มกราคม 2562 / 23 January 2019
ภาพงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม “Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation” ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม “Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation” ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยได้นำสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำ อาทิเช่น ยี่ห้อ FLUKE, VOLTH, METREL, CorDEX, HANWELL และMULTI เข้าร่วมแสดงในงานนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 ท่าน ซึ่งบูธของทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจอย่างสูงจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน และในช่วงพักเบรคทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแจกรางวัลให้กับลูกค้าอีกมากมายค่ะ


22 มกราคม 2562 / 22 January 2019
ภาพ บริษัท เอ็นโฟร์เทค จํากัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน สำนักงานสาขาระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณนิรุตติ์ ชัยฤทษ์รัตนกูล บริษัท เอ็นโฟร์เทค จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน สำนักงานสาขาระยอง และเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ซึ่งได้รับคำชมถึงระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงระดับสากล

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. เรียบร้อยแล้ว4 มกราคม 2562 / 4 January 2019
ภาพ New Year Party สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม New Year Party งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ การประกวดการแต่งการในคอนเซ็ป " กีฬา " พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้อีกมากมาย

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

   
 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved